Samenvatting.

Dit is een samenvatting van mijn betoog dat het mogelijk moet zijn het harde bewijs te leveren dat ieder individueel verlangen moreel verantwoord te handelen één Verlangen is dat wij allemaal gemeen-schappelijk hebben. Het is de samenvatting van een betoog dat bestemd is voor mensen die kunnen en willen geloven in het bestaan van een universele, ethische, Wil die ons aanzet het goede te doen en het verkeerde te laten. Mensen die deze éne Waarheid kunnen en willen accepteren, ongeacht welke verdere uitleg van ons bestaan, wijs ik hieronder op de  volgende drie argumenten:

De aanname dat alles wat leeft wordt voortgedreven door een universele Wil komt beslist niet uit de lucht vallen. Het hele evolutieproces wijst er duidelijk op dat er een Drijfveer zit in alles wat leeft, ook in ieder mens, de aanhangers van Intelligent Design in de V.S. hebben zeker recht van spreken. De aanname dat de gecompliceerde structuur en de bewustwording van de mens het gevolg zouden zijn van alleen maar onbezielde mechanismen en toeval is nooit bewezen en zeer aanvechtbaar. De overtuiging dat die Drijfveer en ons eigen verlangen moreel verantwoord te handelen één zijn moet ook voor christenen aannemelijk kunnen zijn, die is in overeenstemming met de basis van de Hindoeleer en die is uitgedragen door bekende Westerse filosofen zoals o.a. Hegel en Fichte.etc.

Argument 1. Duidelijk is daarbij dat, als wij allemaal één Wil gemeenschappelijk hebben, het bestaan van telepathie een acceptabele, voor de hand liggende gedachte is, dat dat bestaan dan niet slechts mogelijk is maar theoretisch zelfs waarschijnlijk. Dat verplicht niet tot de acceptatie van allerlei parapsychologische nonsens die vaak gesteld worden maar zuiver en alleen tot de acceptatie van het bestaan van telepathie.

De realiteit van telepathie blijkt ook uit de Spirituele Attentie Signalen waar ik het in mijn website over heb. Bijna ieder mens kent toch het verschijnsel dat mensen soms reageren op hun aandacht zonder dat die mensen die aandacht zintuiglijk hebben waargenomen of heeft de aandacht van anderen ooit gevoeld zonder die zintuiglijk waargenomen te hebben. Die signalen komen overvloedig voor, daar kan niet aan getwijfeld worden. Het gaat hierbij niet om schaarse meldingen van zoals b.v. UFO's maar om meldingen van miljoenen, nuchtere, gewone mensen en het gaat hierbij zonder twijfel duidelijk om een zuivere vorm van telepathie.

Argument 2. Men mag zeer sceptisch staan tegenover veel wat er op het gebied van parapsychologie wordt verteld, maar aan de realiteit van die signalen en dus van telepathie kan ook vanuit de dagelijkse praktijk niet getwijfeld worden.

Die signalen komen vrijwel alleen voor tussen mensen die elkaar korter of langer kennen en die dus min of meer sympathie en respect voor elkaar kunnen en zullen hebben. Ze zijn dus wel grotendeels, maar niet helemaal toevallig, ethische waarden spelen ook een rol. Dit blijkt ook uit proeven die met deze signalen zijn genomen door de bekende Engelse bioloog Rupert Sheldrake. Zoals blijkt uit zijn resultaten zijn die onderlinge sympathie en respect, ethische gevoelens, min of meer meetbaar. Hij toonde aan groepen mensen foto's van twee mensen, soms wel soms niet bekend bij die groepen. Aan de hand van even of oneven worpen met een dobbelsteen werd bepaald welke foto getoond zou worden, op welk van de twee personen de aandacht van de groep zich moest concentreren. Die twee, niet aanwezige, personen moesten dan aangeven of de aandacht al of niet op hen gericht was geweest. Dit leverde bij een, betrekkelijk kleine, groep personen die geen relaties met elkaar hadden de te verwachten, zuiver door toeval bepaalde, 50% goede antwoorden op, maar bij een groep mensen die wel relaties met elkaar hadden 58% goede antwoorden (Zie hiervoor zijn boek "The Sense of Being Stared at", isbn no.0-609-60807-X, Crown Publishers, New-York, 2003, Appendix A).

Argument 3. Zeer belangrijk is dus dat de signalen waar ik het over heb vrijwel alleen voorkomen tussen mensen die elkaar kennen en die dus min of meer sympathie en respect voor elkaar kunnen hebben en dat die sympathie en respect ook, min of meer relevant, getest kunnen worden.

Op basis van deze 3 argumenten geloof ik te mogen stellen dat een groep oprechte mensen die standvastig streven naar de bewustwording van de hogere, ethische, Wil in henzelf en tegelijkertijd streven naar sterke groepscohesie, na enige training tot belangrijke resultaten moet kunnen komen. Resultaten die niet meer min of meer relevant zijn maar die onloochenbaar op het bestaan van telepathie en een universele, ethische, Wil wijzen. Dat fantaseer ik niet zo maar,  hoe groter en hoe beter de groep hoe groter de kans op eliminering van het toeval en hoe groter de kans op succes. Het is toch verantwoord aan te nemen dat hoe zuiverder geesten zijn hoe beter de cohesie, het spiritueel contact onder elkaar, zal zijn. Ik geloof dat ik het recht heb te stellen dat het streven naar zuiverheid kan leiden tot veel betere resultaten, resultaten waarvan de waarde door niemand ontkend zal kunnen worden. Wij verschillen vaak van mening over wát het goede en wát het kwade is. Maar het is toch echt waar dat het verlangen anderen altijd recht in de ogen te kunnen kijken ons diepste verlangen is en dat wij aannemen dat ook de anderen uitgaan van een verlangen dat identiek is aan dat van ons en op basis daarvan er naar streven, de een wat sterker dan de ander, het goede te doen het verkeerde te laten. Het is het geloof in het gezamenlijk karakter van die éne, ethische, Basis dat voldoende moet zijn voor succes.

Het is duidelijk dat het in feite er alleen maar om gaat een groep idealistische, standvastige, mensen bij elkaar te krijgen om te bewijzen dat telepathie werkelijk bestaat en dat wij geleid worden door een hogere Wil. En dat dat dan op de manier zoals aangegeven moet kunnen. Maar het bijeen krijgen van die groep mensen is het grote probleem want dat soort mensen is dun gezaaid. En publiciteit is dan ook dringend nodig. Ik hoop daarom dat voldoende mensen de waarde van mijn verhaal in zullen kunnen en willen zien en bereid zullen zijn hieraan op de een of andere manier mee te werken. Het is natuurlijk een zeer vèrgaande hypothese maar gezien het grote belang is het absoluut nodig dat de geschetste methode toch uitgeprobeerd wordt. Onze realiteit is kennelijk een moeilijk proces en wij leven in een kritieke fase van dat proces en vooral mede daarom hoop ik dat U zich bij deze mensen schaart. Ik hoop ook dat U bereid zult zijn de uitgebreide tekst goed door te lezen en over de inhoud hiervan serieus na te denken.

Sjef Denissen,

Postbus 638,

5000AP - Tilburg.

Tel.013 - 5447633

 

In Maart 2010 hieraan toegevoegd: Het moeten mensen zijn die bereid zijn die 2 personen waarop men zijn aandacht moet richten te zien zoals een liefdevolle moeder een zwak begaafd kind ziet, zoals iemand zijn tweeling broer of zus ziet, zoals men een geliefde ziet, men moet zich bij die 2 personen daadwerkelijk betrokken voelen, spiritueel voor hen open staan en hen vanuit onbevangen sympathie een boodschap toesturen.  Niet alleen maar passief constateren dat men deze mensen respecteert, maar hen daadwerkelijk actief vanuit sympathie kracht, letterlijk energie, toesturen die zij kunnen voelen. Dergelijke mensen moeten meerdere malen samen komen en elkaar daardoor beter leren kennen en kunnen waarderen. De 2 personen moeten bij meerderheid van stemmen gekozen worden, er moet geoefend worden met feedback zodat de 2 personen leren de signalen te onderscheiden en er moeten niet foto's getoond worden die alleen maar iets zeggen over het uiterlijk, maar korte filmpjes die ook iets zeggen over het karakter van die 2 personen.

 

 

Home