Wat is Telepathie

en hoe kan men het bestaan ervan bewijzen.

Bij telepathie denk ik voornamelijk aan wat ik Spirituele Attentie Signalen (S.A.S.) noem. Zeer veel mensen kennen het verschijnsel dat mensen reageren op hun aandacht zonder dat die mensen die aandacht zintuiglijk waargenomen hebben of hebben de aandacht van anderen gevoeld zonder die zintuiglijk waargenomen te hebben. Het zijn signalen die niet zo maar herhaalbaar en herkenbaar zijn, maar ze zijn wel reëel en de frequentie waarin ze waargenomen worden is te groot om hun realiteit te kunnen ontkennen. De aanname van hun bestaan is niet zo iets als het zeer twijfelachtige, zeer schaars gesignaleerde  bestaan, van b.v. vliegende schotels, heel veel, zeker meer dan 10% van nuchtere, helemaal niet in occulte zaken geīnteresseerde, mensen kent deze signalen uit eigen ervaring en bij onderzoeken blijkt gewoonlijk dat meer dan 50% van de mensen geloven dat deze signalen werkelijk bestaan. Die S.A.S. leiden tot reacties die duidelijk zichtbaar en dus meetbaar zijn en ik denk daarom dat het bestaan van telepathie met hen het beste te bewijzen zal zijn. Hierbij komt dat de ontvangst van S.A.S. de zintuiglijke waarneming van de afzender vooraf gaat en het is daarom logisch acceptabel aan te nemen dat de aanwezigheid van de afzender niet noodzakelijk is en ook dat de afzender in feite alleen maar een afbeelding van de ander nodig heeft om die een signaal toe te kunnen zenden.

 

Met dit als uitgangspunt zijn al veel pogingen gedaan vooral door de bekende bioloog Rupert Sheldrake om het harde bewijs te leveren dat telepathie werkelijk bestaat. Hij heeft dit vaak gedaan door het tonen van foto's van twee, uiteraard niet aanwezige personen, aan een groep van meerdere personen waarbij de foto's getoond werden in een volgorde bepaald door de even of oneven worpen met een dobbelsteen zodat de twee personen 50% kans hadden om correct te zeggen dat hun foto getoond was, maar meer dan 50% konden scoren als er telepathische signalen uit de groep naar die twee personen waren gegaan zodat die hadden kunnen voelen wanneer hun foto getoond was. Sheldrake kreeg hierbij geen resultaat dat relevant werd geacht maar tijdens zijn proeven bleek wel dat het tonen van foto's aan een groep personen die elkaar niet of nauwelijks kenden slechts tot de te verwachten 50% goede reacties leidde, terwijl dit bij een groep personen die elkaar wat beter kenden 58% opleverde. Hij vraagt zich daarom af of het hierbij gaat om het gevoel te worden aangestaard, dat men zich hierbij dus richt op de uiterlijke verschijning of dat men zich richt op de persoon zelf, op het spirituele innerlijk dus en dat het dus gaat om telepathie. Daar laat hij het bij in zijn boek "The Sense of Being Stared At" (blz.297). Elders blijkt dat hij denkt dat het hierbij gaat om wat hij morfogenetische velden noemt, velden die de vormen van bladeren etc. bepalen.

 

Ik denk dat het inderdaad om telepathie gaat. Ik denk dat alle mensen een ethische Geest gemeenschappelijk hebben, dat er iets bestaat als een collectief bewustzijn waar binnen telepathisch contact mogelijk is en dat het bewijs van het bestaan van telepathie alleen vanuit dit inzicht geleverd zal kunnen worden. Ik denk, met heel veel anderen, dat er een sturende Geest moet zijn maar ik denk dat het te ver gaat te stellen dat die Geest almachtig en alwetend is en alles uit vrije wil uit het niets geschapen zou hebben. Alles wijst er volgens mij op wij in een proces leven tussen Zijn en niet-zijn zoals de filosofische dialectiek leert. Ik denk dat alleen de grote Geest, Zijn, in het begin was, dat niet-zijn uiteraard niet was en niets "er-was". De grote Geest was en is zich in ieder geval bewust van zichzelf en van de facetten van niet-zijn (de leegte, de eeuwigheid, de duisternis etc.) die voor de grote Geest ondraaglijk zijn en daaruit is volgens mij en volgens de dialectiek het grote proces ontstaan waarin wij leven. Zeker is hierbij dat ook de hardnekkigste atheïsten moeten toegeven dat zij moeilijk heen kunnen om het Anthropisch Principe, het feit dat het leven op aarde alleen mogelijk is geworden omdat diverse natuurconstanten precies zo zijn om het ontstaan van het leven mogelijk te maken terwijl ze verder even goed anders hadden kunnen zijn en er geen leven had kunnen ontstaan. Naast chaos bestaan er ook zeer complexe structuren. De aanname dat "Survival of the Fittest" het leidend principe zou zijn in de evolutie is duidelijk onvoldoende om die complexe structuren te kunnen verklaren, de structuren die wij zien kunnen onmogelijk het gevolg zijn van alleen maar willekeurige selectie van willekeurige mutaties in onze genen. Die grote Geest is zeker ook kenbaar als de Wil in ons om de soort in stand te houden en verder te ontwikkelen, als een Wil die alles wat leeft voortdrijft wat duidelijk te zien is aan de moeite die dieren zich geven en de gevaren die zij trotseren om hun soort in stand te houden.

 

Maar mijn opvatting over het Opperwezen hoeft men niet precies zo te accepteren, ik hoop alleen dat men in zal kunnen zien dat de aanname van het bestaan van een grote Geest een betere verklaring is voor telepathie dan alle andere verklaringen die er zijn en wetenschappelijk minstens even verdedigbaar is. Ik denk dat die Geest alomtegenwoordig is en dat als gevolg daarvan de signalen instantaan zullen zijn maar daarop wil ik in deze tekst niet verder in gaan. Zeker is dat het van cruciaal belang is een helder inzicht te hebben in wat telepathie werkelijk is want vanuit een volkomen verkeerde visie op dit verschijnsel zal men het bestaan er van waarschijnlijk nooit kunnen bewijzen omdat men niet de juiste methode en de juiste mensen zal gebruiken. Ik ben van mening dat de pogingen die tot nu toe gedaan zijn om dit verschijnsel te bewijzen vrijwel allemaal gedaan zijn zonder voldoende begrip voor de aard van dit verschijnsel en dat men er daarom nog steeds niet in geslaagd is het bewijs te leveren. Ik denk ook dat het door Sheldrake geconstateerde verschil in resultaat bij bekendheid met elkaar van cruciale betekenis is. Onbekend is onbemind en respect voor een vreemde kan nooit erg groot zijn, niet echt zijn. Sheldrake kon geen hard bewijs aantonen omdat hij zich hier onvoldoende van bewust was. Ik denk dat dit bewijs wel degelijk geleverd kan worden als men maar beseft dar het gaat om boodschappen van sympathie en respect die men elkaar onbewust toezendt, om ethische waardering van elkaar dus. Want als er iets is dat men met veel echte warmte en kracht, met veel energie, aan iemand kan toezenden dan is het waardering en respect voor zijn of haar integriteit en bekwaamheid. Ons eigen geweten is een aspect van de hogere Drijfveer in ons en wij nemen aan dat de ander vanuit zelfde geweten denkt en handelt en op basis daarvan kunnen wij ons één voelen en één worden met de ander.

 

Ik denk wel net als hij aan het tonen van afbeeldingen van twee, uiteraard niet aanwezige personen, aan een groep van 20/30 personen waarbij de afbeeldingen getoond worden in een volgorde bepaald door even of oneven worpen met een dobbelsteen zodat de 2 personen 50% kans hebben om correct te zeggen dat hun afbeelding getoond is, maar meer dan 50% kunnen scoren als er telepathische signalen uit de groep naar die 2 personen zijn gegaan zodat die hebben kunnen voelen wanneer hun afbeelding getoond is. Ik denk daarbij echter aan het wisselend tonen niet van foto's, maar van verschillende korte filmpjes met geluid en actie van de persoon in kwestie die niet alleen het uiterlijk van de betreffende persoon oproepen maar ook de aard en het karakter, het wezen, van de persoon duidelijker oproepen want daar gaar het om. Die moeten dus getoond worden aan een groep personen die bij meerderheid 2 mensen aangewezen hebben als zijnde meest geschikt om telepathische signalen naar te verzenden. Om de signalen meetbaar te kunnen maken is het niet alleen nodig ze herhaalbaar te maken, door het tonen van die filmpjes, ook de herkenbaarheid moet opgevoerd worden door oefening met feedback. Ik denk dat dit dan een goede methode is waarbij de twee gekozen en afgezonderde mensen signalen kunne verwachten en, na zulke oefening het verschil kunnen leren kennen tussen wel een signaal of niet een signaal in hun bewustzijn en na een trainingsperiode kunnen weten in welke volgorde buiten hun aanwezigheid oneven of even geworpen is, of er minstens zo veel van weten dat verklaring door toeval uitgesloten is, het harde bewijs van het bestaan van een ethische Geest.

 

Wat voor mensen moeten dat zijn ? Dergelijk onderzoek zal uitgevoerd moeten worden met mensen die in ieder geval moeten kunnen geloven dat zij geleid worden door een hogere Geest en die bereid zijn die hogere Geest in hen zelf vrij te maken door  b.v. meditatie. Het moeten geen oppervlakkige mensen zijn maar mensen met diepgang en karakter. Niet iedereen zal daarom geschikt zijn voor tests die vanuit deze visie uitgevoerd worden. Wij hebben niet allemaal hetzelfde vermogen het hogere in onszelf vrij te maken, niet allemaal dezelfde mystieke kracht, net zo min als wij allemaal even goed zijn in wiskunde of viool spelen, maar enige mystieke kracht hebben veel mensen wel. Die mensen zullen moeten streven naar zuiverheid, ze zullen hun innerlijk moeten willen bevrijden van de invloed van hun individuele belangen en zich open moeten stellen voor de ethische Drijfveer in henzelf en de ethische Drijfveer in de ander. Ze zullen moeten trachten de instelling te benaderen van b.v. een priester die voor het eerst met een hostie naar een stervende gaat of van een soldaat die bereid is zijn leven te geven voor de zaak waarvoor hij meent te moeten staan. Ze moeten tijdens de experimenten net zoals zulke mensen boven zichzelf trachten uit te stijgen.

 

Wat moeten die mensen doen ? De mensen van de groep moeten zich emotioneel betrokken voelen bij de 2 personen die zij uitgekozen hebben. Onderzoeken bevestigen dat gevoelsbindingen het telepathisch contact zeer gunstig beīnvloeden. De meeste telepathische communicatie wordt dan ook uitgewisseld tussen mensen die elkaar heel goed kennen, die aan elkaar gehecht zijn, tussen geliefden, tussen moeder en kind, tussen tweelingen etc. Zij zullen zich goed moeten kunnen concentreren op het innerlijk, op het wezen, van de personen waarmee zij te maken krijgen, zij moeten zich duidelijk bewust zijn van het belang van de wijze waarop zij elkaar zien Zij moeten ook emotioneel met hen betrokken willen zijn, open staan voor hen en hen vertrouwen, ze moeten hen bewust warmte toezenden en werkelijk respecteren. Telepathie is energie en zij moeten met veel inzet die energie echt willen uitstralen naar hen en sterk verlangen een goede bijdrage aan het experiment te leveren, actief zijn en niet passief blijven. Het moet dus gaan om een geselecteerde groep personen met een sterke groepscohesie die als het ware een instrument vormen die zich als één eenheid met de gekozen personen verbonden voelt. Een groep personen die inzicht heeft in wat ze doen, die overtuigd is dat het kan en vurig verlangt het te doen.

 

Als een groep, geschikte, vastberaden, sterke karakters met een krachtige uitstraling van warmte en respect zich hiervoor inzet moet het volgens mij mogelijk zijn het respect voor de gemeenschappelijke Drijfveer in een ander persoon bij elkaar dusdanig op te voeren dat afgifte en ontvangst van een voldoende frequent, goed herkenbaar en meetbaar signaal mogelijk wordt. Er is een signaal, dat is zeker, mensen reageren niet op niets. Ik hoop dat er mensen zullen zijn die mij willen helpen. Mijn naam is Sjef Denissen, mijn tel.no. is 013 - 5447633, mijn postadres is postbus 638, 5000AP, Tilburg.

 

Home.